Power Sharing
w Azji

Zbiór analiz dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie podziału władzy w wybranych państwach Azji.

Książka jest zbiorem analiz dotyczących aktualnej sytuacji w zakresie podziału władzy w wybranych państwach Azji. Wiele krajów tego regionu zamieszkują społeczeństwa wielosegmentowezróżnicowane pod względem rasowym, religijnym, językowym i statusu ekonomicznego. Wielokrotnie stanowiły one podstawę do analizy poszukiwania konsensusu w budowie sceny politycznej, która zapewniałaby udział we władzy każdej z grup. Niezależnie od wybranego modelu, rozkład władzy w społeczeństwach wielosegmentowych zawsze charakteryzował się stanem „niestabilnej równowagi”. Praktyczne rozwiązania nieustannie ewoluowały pomiędzy koncyliacyjnością, centrypetalizmem, federalizmem. W skrajnych przypadkach prowadziły do dezintegracji politycznej państw lub trwałej dominacji jednego z segmentów, najczęściej opartej na rozwiązaniach autorytarnych. W niniejszym tomie grupa badaczy specjalizujących się w poszczególnych państwach regionu, oprócz scharakteryzowania podstawowych podziałów społecznych, stara się wskazać na dynamikę „niestabilnej równowagi” podziału władzy w poszczególnych państwach azjatyckich oraz przeanalizować tendencje występujące w nich w ostatniej dekadzie.

Rozprawy

Publikacja została sfinansowana ze środków finansowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

The publication was funded under the program “Excellence Initiative – Research University” at the Jagiellonian University in Krakow.